Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.presens.studio

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PRESENS STUDIO SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000872393 o kapitale zakładowym 10000,00 PLN, NIP: 679-320-91-39, REGON: 387656002.

§ 2. Cel i zakres zbierania danych

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W szczególności w celu przetwarzania zamówień, przygotowania, pakowania, wysyłki towarów oraz prowadzenia komunikacji i newslettera (jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera).
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • Poprzez gromadzenie plików “cookies” 
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy dostawy.
 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup podmiotów jak: kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności, upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.presens.studio. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 6. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

§ 3. Kontrola, dostęp do treści własnych danych i ich poprawianie

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 2. W celu realizacji uprawnień, z punktu 1 można wysłać wiadomość e-mail na adres contact@presens.studio

§ 4. Pliki „COOKIES”

 1. Sklep PRESENS używa plików ,,cookies”. Zablokowanie ich używania spowoduje ograniczenie funkcji strony internetowej i serwisu.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików ,,cookies”:
  niezbędne, funkcjonalne (w tym techniczne), preferencji.
 3. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.poszetka.com, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 16.01.2021.